lu.se

Om avdelningen

Avdelningen är väldigt aktiv inom forskning och utbildning inom en rad olika områden relaterade till nanovetenskap och då främst frågor rörande materialvetenskap, 'lågdimensionella' halvledarstrukturer samt tillämpningar därav.
Att en halvledarstruktur är lågdimensionell innebär att laddningsbärare (t.ex. elektroner) däri är 'tvungna' att röra sig i mindre än tre dimensioner. Detta 'tvång' är orsakat av kvantfysikaliska principer som träder in då halvledarkristaller manipuleras på nanometernivå i laboratoriet. Exempelvis kan elektroner fångas in i tunna halvledarskikt där de likt myror på en vägg 'upplever' sin omvärld som tvådimensionell.
På FTF läggs just nu stort fokus på en annan typ av lågdimensionella halvledarstrukturer, så kallade nanotrådar. Som namnet antyder är dessa trådar ultratunna, med en diameter på nanometerskalan - tusen gånger mindre än ett hårstrå - samt en längd på flera mikrometer. Detta gör att elektroner ser sin omvärld som endimensionell, vilket på grund av kvantfysikaliska principer ger upphov till väldigt spännande fysik och nya tillämpningar.  
Forskare på avdelningen utvecklar och studerar materialvetenskapliga processer som möjliggör noggrann kontroll av nanotrådarnas kristallografiska, elektroniska och optiska egenskaper. Denna kontrollförmåga tillåter forskarna att utveckla och studera en hel rad nanotrådsbaserade strukturer som har potential att användas i många nya funktionella tillämpningar inom t.ex. nanoelektronik, energiomvandling, optoelektronik, fotonik, nanobiofysik och nanotoxikologi.
Mer information om forskningen på FTF (på engelska)

Arbetet på FTF är integrerat i NanoLund, Lunds universitets center för nanovetenskap. Inom ramen av NanoLund samarbetar FTF med andra avdelningar och center inom Lunds universitet. Fasta tillståndets fysik ansvarar också för Lund Nanolab (Myfab Lund), en modern anläggning för tillverkning och karakterisering av nanomaterial och -strukturer.
Mer information om NanoLund center för nanovetenskap (på engelska)
Mer information om Lund Nano Lab (LNL; på engelska)
Myfab- nationell infrastruktur för nanofabrikation
https://www.nano.lu.se/facilities/lund-nano-lab

Avdelningen är också väldigt engagerat inom en rad utbildningssatsningar. Personal på FTF undervisar i många grundläggande och fortsättningskurser inom civilingenjörsprogrammen Teknisk Fysik, Teknisk Nanovetenskap, Elektroteknik och Masterprogrammen inom Nanovetenskap och Fotonik.
Utbildningar som FTF erbjuder (på engelska)

Avdelningen för Fasta tillståndets fysik (FTF) är en del av Fysiska institutionen vid Lunds universitet och har ungefär 100 anställda. Vår organisationstillhörighet är till Lunds tekniska högskola (LTH).
Fysiska institutionen
Lunds tekniska högskola (LTH)