lunduniversity.lu.se

Solid State Physics

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Compulsory courses

Below is a list of courses, given by staff at the Division of Solid State Physics, that are compulsory for the programs Engineering NanoscienceEngineering PhysicsBiomedical Engineering and Civil Engineering. The course-specific links 'Kursinformation, LTH' provide information on each course syllabus in Swedish (KS) and English (KE), prior course evaluations (U), and course website (W) from the Faculty of Engineering websites.   

Obligatoriska kurser

Nedanstående lista omfattar kurser som ges av personal på avdelningen för Fasta Tillståndets Fysik som är obligatoriska för studenter på programmen Teknisk Nanovetenskap, Teknisk Fysik, Medicin och Teknik, Väg och Vattenbyggnad.

Teknisk Fysik

FAFA55 - Kvantfysikaliska koncept (Concepts in Quantum Physics)

Kvantmekanik är en teori som ligger till grund för i princip all modern fysik och som innehåller fenomen och idéer som är helt olika de inom den klassiska fysiken. Syftet med kursen är att ge en introduktion till kvantfysiken och dess begreppsvärld, och att visa exempel på hur kvantfysik används i modern teknik.

Kursansvarig: Heiner Linke; Kursinformation, LTH; Hemsida 2012

FFFF05 - Fasta tillståndets fysik (Solid State Physics)

Kursen använder begrepp från främst kurser i fysik för att diskutera optiska och elektriska egenskaper hos fasta material med tonvikt på halvledare. Därefter studeras enklare elektroniska komponenter som pn-övergången och kortfattat även transistorer.

Kursansvarig: Carina FasthKursinformation, LTH; Hemsida

Teknisk Nanovetenskap

FFFA02 - Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion (Nanoscience and Nanotechnology - an Introduction)

Denna kurs skall ge en överblick över hela utbildningen i Teknisk nanovetenskap och skall definiera och överföra utbildningens "själ" till studenterna.

Kursansvarig: Christelle Prinz;  Kursinformation, LTHKurshemsida

FAFA05 - Termodynamik, våglära och atomfysik (Waves, Thermodynamics and Atomic Physics)

Kursen behandlar grunderna i vågrörelselära, optik, termodynamik och atomfysik med inriktning mot tillämpningar. 

Kursansvarig: Elisabeth Nilsson & Magnus BorgströmKursinformation, LTH; Kurshemsida

FAFA10 - Kvantfenomen och nanoteknologi (Quantum Phenomena and Nanotechnology)

Kursen ger en introduktion till kvantmekaniken och dess begreppsvärld. Vidare introduceras nanoteknologi som vetenskapen om material och komponenter vars struktur på nanometerskalan har designats för att erhålla nya, unika egenskaper.

Kursansvariga: Martin Magnusson & Stephanie Reimann; Kursinformation, LTH; Kurshemsida

FFFF01 - Elektroniska material (Electronic Materials)

Under kursens första del studeras, med utgångspunkt från den kvantmekanik som t.ex. behandlats i kursen Kvantfenomen och nanoteknologi, fasta material och då särskilt deras elektriska egenskaper. Därefter studeras enklare elektroniska komponenter som pn-övergången och kortfattat även transistorer. 

Kursansvarig: Martin LeijnseKursinformation, LTHKurshemsida

FFF110 - Process- och komponentteknologi (Processing and Device Technology)

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i framställning och karaktärisering av halvledarkomponenter på nanometerskala. Fokus ligger på moderna material- och processtekniker, med en klar tyngdpunkt på nanoteknologi.

Kursansvarig: Claes ThelanderKursinformation, LTH

FAFF05 - Projekt nanoingenjör (Project Engineering at the Nanoscale)

Studenterna utvecklar sin kunskap kring konsten att utveckla nya kommersiella produkter eller processer och förkovrar sig i aspekter rörande att starta företag och hur ideér kan skyddas och kommersialiseras. De använder sina ingenjörskunskaper för att konstruera en prototyp av ett instrument/komponent/produkt relaterad till nanovetenskap och -teknik.

Kursansvarig: Martin Magnusson; Kursinformation, LTHKurshemsida

FAFF15 - Hållbar utveckling med nanoperspektiv (Sustainable Development in Nano-perspectives)

Syftet med kursen är att ge studenterna förmågan att verka för en hållbar utveckling genom att problematisera kring och kritiskt förhålla sig till sin roll i, och sin påverkan på, samhället. Studenten tränas i att tänka kritiskt utifrån sin framtida roll som ingenjör.

Kursansvarig: Elisabeth Nilsson; Kursinformation, LTH; Kurshemsida

Biomedical Engineering

FAFA50 - Våglära, optik och atomfysik (Wave Mechanics, Optics and Atomic Physics)

Kursen presenterar grunderna i vågmekanik, optik och atomfysik, med inriktning mot tillämpningar.

Kursansvarig: Elisabeth Nilsson & Magnus BorgströmKursinformation, LTH; Kurshemsida

Civil Engineering

FAFA45 - Termodynamik med tillämpningar (Thermodynamics with Applications)

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla förståelse för grundläggande begrepp och samband i termodynamik, för att med dessa som verktyg kunna tillägna sig tekniska tillämpningar inom, och i anslutning till, ämnesområdet.

Kursansvarig: Elisabeth Nilsson; Kursinformation, LTH; Kurshemsida